Cùng nhau làm việc
Cùng nhau phát triển

bTaskee tin rằng hợp tác mang lại những giá trị to lớn hơn cho doanh nghiệp của bạn và của chúng tôi.

Banner_web__Partnership-doi-tac

Đăng ký hợp tác

Đơn vị đã hợp tác

The application is currently deployed in Vietnam Thailand

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services