video-contest-header-thailand

เราเชื่อว่าทุก ‘อาชีพ’ มีคุณค่า
และไม่มีอาชีพใดด้อยไปกว่าใคร

bTaskee Thailand แอปพลิเคชันจองทำความสะอาดรายชั่วโมง ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง พร้อมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท เพียงแค่คุณมีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ ที่จะช่วยยกระดับอาชีพแม่บ้านไทย เราขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ ‘Maid in Thailand 2023’ หรือ ‘สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน’

รางวัล

🥇

รางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

🥈

รางวัลรองชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

🥉

รางวัลยอดนิยม (Popular Vote) เงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระยะเวลากิจกรรม

หมายเหตุ

  1. รางวัล popular vote จะนับคะแนนจากทีมที่มียอดกดไลก์มากที่สุด (ระยะเวลานับคะแนน 3 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566)
  2. ‘แม่บ้าน’ ในบริบทนี้หมายถึงผู้หญิงที่ประกอบอาชีพทำความสะอาด เช่น แม่บ้านโรงแรม แม่บ้านโรงงาน แม่บ้านห้างฯ แม่บ้านสำนักงาน แม่บ้านแพลตฟอร์ม (แม่บ้านแอปฯ) แม่บ้านรับจ้างทั่วไป เป็นต้น

คุณสมบัติ

รายละเอียดและข้อตกลงในการประกวด

1. คลิปวิดีโอต้องไม่เคยเผยแพร่บนช่องทางสื่อใดๆ หรือส่งเข้าประกวดใดๆ มาก่อน
2. คลิปวิดีโอต้องมีความยาวระหว่าง 3 -7 นาที รวมไตเติ้ลและเครดิต
3. ผลงานคลิปวิดีโอต้องเป็นจัดส่งเป็นไฟล์ MP4 ขนาด 1920×1080 Pixel ความชัดระดับ Full HD ขึ้นไป
4. การจัดส่งคลิปวิดีโอต้องตั้งชื่อไฟล์ตามที่ระบุดังนี้ bTaskee-(ชื่อ)_(ชื่อผลงาน).MP4
5. ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน” จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองของอาชีพแม่บ้านในสังคมไทย ความยากลำบากของการเป็นแม่บ้าน สิ่งที่เหล่าแม่บ้านต้องเผชิญ และแนวทางที่จะช่วยยกระดับอาชีพนี้ เพื่อลดการดูถูกดูแคลน ให้เกียรติในฐานะเพื่อนมนุษย์ เพื่อจุดประกายความคิดให้สังคมน่าอยู่ขึ้น
6. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ โดยผู้สมัครสามารถสร้างสรรค์ไอเดียได้อย่างเต็มที่ แต่ต้องมีชื่อและโลโก้ของบริษัท บีทัสกี (ไทยแลนด์) จำกัด ในท้ายเครดิต
7. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ไม่นำความรุนแรง ไม่มีเจตนาคุกคามทางเพศ ไม่มีเจตนาแสดงความเกลียดชัง และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และ Popular vote จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท บีทัสกี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม อนุญาตให้บริษัทฯ ตัดต่อหรือดัดแปลง และนำไปเผยแพร่เรื่องราวภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบในกิจกรรมนี้ ในการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่กำหนดระยะเวลา
11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้ทีมงานฯ บันทึกภาพ พร้อมทั้งอนุญาตให้ทางบริษัท บีทัสกี (ไทยแลนด์) จำกัด นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. บริษัทฯ จะมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลหลังจากประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้ว หากผู้ได้รับรางวัล ไม่ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือรับมอบรางวัลภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
“14. ผู้ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัลโดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนามาเพื่อยืนยันตน
a. กรณีเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย
b. กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย”
15. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
16. บริษัทฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

ส่งผลงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

The application is currently deployed in Thailand Vietnam

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services